Romantický víkend si vyžaduje podmanivý parfém - doporučujeme online parfumerii Parfums.cz. Hydromasáže Vánoční dárky Romantický předvánoční víkend v Krušných horách Seznámení Romantika ve dvou

Naše dluxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online. Poradí i Bezvarady.eu. Hurá do Beskyd!

Hydromasážní vanay

Relaxujte v hydromasážní vanì

Lidé se v posledních letech více zamìøují na péèi o tìlo i mysl. Díky tomu jsou oblíbené rozmanité wellness procedury, mezi které patøí relaxace v hydromasážní vanì. Tento zpùsob odreagování je oblíbený, a proto si hydromasážní vany poøizují mnozí i domù.

Hydromasážní vany

Hydromasážní vany se vyrábí v rùzných velikostech a díky tomu je mùžete mít témìø v každé koupelnì. Liší se však nejen velikostí, ale také celkovou konstrukcí. Rozdílný je masážní systém. Vytváøí perlièkovou koupel vznikající vhánìním pøedehøátého vzduchu, èi hydromasáž, jenž vás bude masírovat proudem vody. Hydromasážní vany mohou mít rùzný poèet trysek. Samozøejmì platí, že èím víc trysek, tím kvalitnìjší masáž.

Abyste si úèinky hydromasážní vany vychutnali co nejlépe, je èasto souèástí hydromasážních van chromoterapie, tedy doplnìní rùznými barvami, které mají pøíznivý vliv na lidskou psychiku. Vìtšina hydromasážní van s chromoterapií v sobì obsahuje ètyøi základní barvy (modrou, zelenou, žlutou, èervenou), které se mìní, kombinují a prolínají. I to bude pøíznivì pùsobit na vaše zklidnìní a uvolnìní.


Hydromasážní vana: Nejen odpoèinek

V hydromasážní vanì dochází k hloubkovému prohøátí organismus, což je pøínosné. Dlouhodobé prohøívání posiluje imunitu èlovìka
Hydromasáž vede k intenzivnímu prokrvení tkání orgánù. Díky prokrvení pokožky bude pružnìjší a celkovì bude lépe vypadat. Jde i o vhodnou prevenci celulitidy.
Masáží se rovnìž uvolní svaly a klouby. To ocení lidé, kteøí mají ztuhlé svaly èi potíže s klouby. Pomáhá pøi artitidì èi revmatických potížích.
Velkým pøínosem je hydromasáž i pro sportovce. Pøispìje k regeneraci organismu po výkonu.
Lépe se prokrvují také orgány. Pøíznivý vliv to má na cévy, srce a celkovì krevní obìh, ale také na dýchací systém.
Hydromasážní vany jsou pomocníkem i pøi rekonvalescenci poúrazových èi pooperaèních stavù.

Náš tip: hydromasážní vana od levna-koupelna.cz

Víkend pro dva v pivovaru
Cena: 4 920 Kè
|
Trvání: 3 dny    
Lokalita: Plzeòsko
Romantická noc pro dva
Cena: 3 840 Kè
|
Trvání: 1 noc
Lokalita: Náchod