Romantický víkend si vyžaduje podmanivý parfém - doporučujeme online parfumerii Parfums.cz. Hydromasáže Vánoční dárky Romantický předvánoční víkend v Krušných horách Seznámení Romantika ve dvou

Naše dluxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online. Poradí i Bezvarady.eu. Hurá do Beskyd!

Hydromasážní vanay

Relaxujte v Karlových Varech

Lázeòské mìsto Karlovy Vary se nachází v západní èásti Èeské republiky. Leží na soutoku øek Ohøe a Teplé, autem je to asi 120 km od hlavního mìsta. Jedná se o hlavní mìsto Karlovarského kraje.

Turisté se sem sjíždí za poznáním památek, ale také ochutnáním léèivých pramenù a relaxaci pøi lázeòských procedurách. Lázeòská terapie zahrnuje celou øadu lázeòských ozdravných procedur. K léèbì slouží léty provìøené termální koupele a také pitné kúry. Využít mùžete také moderních metod, jako jsou kryoterapie, floating èi laserová terapie.

Karlovy Vary žijí také pestrým kulturním životem, koná se zde každoroènì mnoho kulturních a sportovních akcí. Jedním z nejznámìjších, na který se sjíždí i zahranièní celebrity, je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Díky krásnému prostøedí a jedineèné architektuøe se právì v Karlových Varech natáèely známé filmy, jako napøíklad James Bond: Casino Royal.

Ubytování v Karlových Varech

Pokud se chystáte do Varù na delší dobu než jeden den, urèitì si radìji pøedem zajistìte ubytování. Ubytování Karlovy Vary nabízí nepøeberné množství možností. Mùžete zvolit velmi kvalitní ubytování v lázeòské zónì nebo také mimo ni v rùzných kategoriích. Mnoho lázeòských hotelù nabízí také výhodné balíèky, které zahrnují nejen ubytování, ale také lázeòské procedury a další akce. Nejjednodušší výbìr je online, zjistìte si recenze hotelù.

Historie a kultura Karlových Varù

Lázeòské mìsto má svou dlouholetou historii, bylo založeno ve 14. Století Karlem IV. Vìtšina zdejších památek pochází z 18. a 19. století, kdy mìsto zažívalo nejlepší èasy.

K jejich proslulosti jistì také pøispìly nìkteré karlovarské výrobky. Jakmile se øekne slovo Becherovka, Moser nebo Thun, okamžitì se vám vybaví mìsto Karlovy Vary. Neménì známé jsou i tradièní lázeòské oplatky.

Víkend pro dva v pivovaru
Cena: 4 920 Kè
|
Trvání: 3 dny    
Lokalita: Plzeòsko
Romantická noc pro dva
Cena: 3 840 Kè
|
Trvání: 1 noc
Lokalita: Náchod